Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v Data Daemon, s.r.o.

Jsme společnost Data Daemon s.r.o., se sídlem Kovářská 118/5, 767 01 Kroměříž, IČO 27728064, DIČ CZ27728064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55047, která se zabývá obchodní činností a poskytováním služeb především v oblasti průmyslové automatizace. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679) a další platné legislativy ČR.

Osobní údaje, které zpracováváme (musíte je poskytnout?)

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Data Daemon s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez nich nedokážeme požadované zboží nebo služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno, příjmení, titul, jde-li o obchodní společnost, též její obchodní firmu, spisovou značku nebo další označení (IČO, DIČ), sídlo, anebo dodací adresu pro zboží, telefon, emailová adresa (v některých případech také bankovní spojení, pro případ zpětných plateb).

Dále můžeme zpracovávat: obchodní firmu, emailovou adresu, IP adresu, soubory cookies (v případě online služeb) za účelem vytvoření a správy zákaznických účtů, zlepšení kvality našich služeb a nabídky nových služeb, k marketingovým účelům nebo k zasílání obchodních sdělení.

Účel zpracování údajů

Zpracováváme osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). A dále k vystavování účetních a daňových dokladů a následně vedení účetní a daňové evidence. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Emailová adresa, kterou uvedete při objednávce nebo registraci bude sloužit také jako kontaktní adresa pro zasílání daňových dokladů a zálohových faktur, a další komunikaci s vámi.

Délka zpracování údajů

Zpracováváme osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Data Daemon s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: servis@data-daemon.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Zabezpečení a přístup k Vašim údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Předáváme osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv naší společnosti. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami.

Zpracováním však v některých případech můžeme pověřit třetí stranu, tzv. zpracovatele. Takové partnery si pečlivě vybíráme, aby zajistili nejvyšší možné technické a organizační zabezpečení Vašich údajů. Všichni naši partneři jsou vázáni smluvní povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou zejména dopravci, správce informačního systému, účetní firma, správce webových stránek, analytické nástroje – Google analytics.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které se hlásí k dodržování pravidel ochrany údajů odpovídající požadavkům legislativy Evropské unie.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“, které se ukládají na Vašem zařízení a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům. Užívání cookies lze zakázat nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové stránky zobrazovány v plné míře.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Práva subjektů

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Právo požadovat přenesení vybraných osobních údajů jinému správci. Právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností, nebo pokud je jich třeba, abychom Vám mohli nadále poskytovat služby. Právo se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na naši společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu servis@data-daemon.cz.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či uplatnění některého z Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů tak můžete učinit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu servis@data-daemon.cz.

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují všechny předchozí dokumenty o Ochraně osobních údajů.